Hvordan søger jeg i Domsdatabasen?

Her kan læse om, hvordan du bedst muligt kan benytte dig af søgefelterne i Domsdatabasen til at finde de afgørelser, du søger.

Søg bredt eller specifikt ned i databasen i det store søgefelt

Ved hjælp af det store søgefelt på forsiden af Domsdatabasen kan du både søge bredt og specifikt ned i databasen. En søgning i det store søgefelt scanner efter mulige søgeresultater på tværs af sagens oplysninger (metadata) og i selve teksten i sagens dokumenter.

Det betyder, at du i det store søgefelt fx vil kunne søge på specifikke sagsemner, specifikke ord eller paragraffer. Har du et sagsidentifikationsnummer som fx rettens sagsnummer eller politiets journalnummer i en straffesag, vil du også kunne søge på dette. 

Filtrér din søgning

Hvis en søgning i det store søgefelt udløser mange søgeresultater, kan du gøre brug af søgefiltre til at indsnævre udvalget af søgeresultater. Søgefilteret vises automatisk ud for dine søgeresultater. 

Du kan også fra forsiden få vist de samme søgefiltre ved at klikke på ”Vis filtre”, placeret under det store søgefelt i højre side. Dem kan du anvende, hvis du ønsker at søge med udgangspunkt i filtrene uden at have anvendt det store søgefelt først.

Nedenfor kan du få yderligere information om udvalgte søgefiltre, og hvordan man benytter dem:

Søgning på ret, instans eller afgørelsesstatus

Ret og Instans

Under disse søgefiltre kan du specificere ved hvilken ret eller instans, sagen er afgjort. 

Afgørelsesstatus

Du kan også filtrere din søgning ud fra, hvilken afgørelsesstatus sagen har. En sag kan fx have afgørelsesstatussen ”Appelleret”, såfremt sagen er anket/kæret. Sager, hvor ankefristen endnu ikke er udløbet, vil have ”Afgørelse” som afgørelsesstatus.

Søgning på faggruppe, sagstype og sagsemner

Disse søgefiltre kan benyttes uafhængigt af hinanden eller i succession af hinanden. Søgefiltrene har drop-downmenuer, hvis indhold har en indbygget afhængighed til hinanden.

Det betyder, at man fx kan starte med vælge ”Civilsag” som faggruppe. Herefter vil du alene få vist sagstyper og sagsemner, der er relevante i civilsager. En sagstype kunne fx være en boligretssag, og et konkret relevant sagsemne under denne sagstype kunne fx være lejeret.

Søgning på dokumenttype

I dette søgefilter kan du specificere, hvilke typer af dokumenter du ønsker at fremsøge. Alle sager vil som udgangspunkt indeholde en afgørelse, en dom eller en retsbog med kendelse. Det vil på nogen sager også være muligt at finde øvrige dokumenter relateret til sagen. Det kunne blandt andet være et domsresumé eller en retsbog.

I Domsdatabasen findes tre dokumenttyper, som udgør afgørelser fra retterne. Dokumenttyperne er ”Afgørelse”, ”Dom” og ”Retsbog med kendelse”. 

Dokumenttypen ”Afgørelse” betegner domme, som er lagt ind i Domsdatabasen som en pseudonymiseret PDF, hvor dokumentet er pseudonymiseret med sorte blokke og et pseudonym. Denne dokumenttype kan enten være en dom eller en retsbog med kendelse. Dokumenttyperne ”Dom” og ”Retsbog med kendelse” er pseudonymiseret ved hjælp af anonymiseringsmotoren. Disse dokumenter er pseudonymiserede ved at ordene erstattes af et understreget pseudonym.

Forskellen på dokumenttypen ”Afgørelse” og dokumenttyperne ”Dom”/”Retsbog med kendelse” er således, hvordan dokumenterne er lagt ind i databasen, og hvordan dokumenternes visuelle layout ser ud. 

Hvis du fx søger efter kendelser i dette søgefelt, skal du derfor være opmærksom på, at du både skal tilvælge ”Retsbog med kendelse” og ”Afgørelse”, da ”Afgørelse” også kan udgøre en retsbog med kendelse.

Søgning på sagsdeltager

I dette søgefilter kan man søge på navnene på visse af sagsdeltagerne. Det kan blandt andet være virksomheder, partsrepræsentanter eller dommere ved de overordnede retter.

Du kan ikke søge på en sagsdeltager, hvis vedkommendes identitet er pseudonymiseret eller undtaget.

Se nærmere om pseudonymisering og undtagelse af oplysninger i Domsdatabasens FAQ via dette link.

Søgning på sagens værdi

I dette søgefilter kan du søge på sagens påstandsbeløb, hvis et påstandsbeløb er angivet på sagen. Filteret søger inden for et interval, som er det angivne tal i feltet eller højre.

Feltet skal udfyldes med tal, og formatet kan indeholde punktummer og kommaer. Du kan fx både søge på ”200000” eller ”200.000,00”.