Sagernes dokumenter og oplysninger

Her kan du læse om, hvilke dokumenter og oplysninger du kan se på en sag i Domsdatabasen.

I Domsdatabasen vil man ud over selve afgørelsen også kunne se grundlæggende sagsoplysninger, herunder sagsemne, instans, oplysning om appel og sambehandling. Udvalgte afgørelser vil desuden have tilknyttet et domsresumé, som er en kort beskrivelse af dommen, udarbejdet af retten hvor afgørelsen blev afsagt.

Herunder kan du læse yderligere om de forskellige informationer på sagen:

Hvad kan jeg se under "Sagens oplysninger"?

Øverst på sagen i Domsdatabasen kan du se en blå kasse med de mest basale oplysninger om sagen. Her kan du fx finde sagens overskrift, samt oplysninger om hvor afgørelsen blev afsagt, hvilken type sag, der er tale om, og hvilke sagsemner den vedrører.  

Rettens sagsnummer og Domsdatabasens sagsnummer

Rettens sagsnummer er det løbenummer, som sager får ude ved den ret, hvor sagen er afsagt.  Domsdatabasens sagsnummer er det løbenummer sager får, når de lægges ind i Domsdatabasen. Domsdatabasens sagsnummer er unikt for hver sag og kan også benyttes til at fremsøge domme.

Afgørelsesstatus

En sags afgørelsesstatus fortæller, om sagen er appelleret eller endelig. En sag kan fx have afgørelsesstatussen ”Appelleret”, såfremt sagen er anket/kæret til en højere retsinstans. Sager, hvor ankefristen endnu ikke er udløbet, vil have ”Afgørelse” som afgørelsesstatus.

Faggruppe, sagstype og sagsemner

Faggruppen angiver hvilket fagområde sagen angår fx om der er tale om en civil eller straffesag. Sagstyper angiver enten sagens overordnede tema fx en boligretssag, eller hvis der er tale om særlig type straffesag som fx nævningesager eller domsmandssager. Sager fra højesteret arver sagstypen fra den forudgående ret, hvorfor en sag fra højesteret kan have "nævningesag" angivet som sagstype. Sagsemnerne er mere specifikke og målrettede i forhold til, hvad den konkrete sag drejer sig om.

Sagsdeltagere

Her kan du se navnene på de aktører, som har deltaget i sagen. Det kan blandt andet være virksomheder, partsrepræsentanter fx en advokat eller dommere ved de overordnede retter. Sagsdeltagere, hvis vedkommendes identitet er pseudonymiseret eller undtaget i afgørelsen, vil ikke fremgå på denne liste.

Se nærmere om pseudonymisering og undtagelse af oplysninger i under spørgsmål og svar via dette link.

Hvad kan jeg se under ”Dokumenter på sagen”?

Alle sagens dokumenter vil fremgå under banneret ”Dokumenter på sagen”, hvor du kan se en oversigt over alle offentliggjorte dokumenter på sagen. Her kan du printe eller downloade en kopi af afgørelsen. Det vil på nogen sager også være muligt at finde øvrige dokumenter relateret til sagen. Det kunne blandt andet være et domsresumé eller en retsbog.

Dokumenttyperne er ”Afgørelse”, ”Dom” og ”Retsbog med kendelse”. 

I Domsdatabasen findes tre dokumenttyper, som udgør afgørelser fra retterne. Dokumenttypen ”Afgørelse” betegner domme, som er lagt ind i Domsdatabasen som en pseudonymiseret PDF, hvor dokumentet er pseudonymiseret med sorte blokke og et pseudonym. Denne dokumenttype kan enten være en dom eller en retsbog med kendelse. Dokumenttyperne ”Dom” og ”Retsbog med kendelse” er pseudonymiseret ved hjælp af anonymiseringsmotoren. Disse dokumenter er pseudonymiserede ved at ordene erstattes af et understreget pseudonym.

Forskellen på dokumenttypen ”Afgørelse” og dokumenttyperne ”Dom”/”Retsbog med kendelse” er således, hvordan dokumenterne er lagt ind i databasen, og hvordan dokumenternes visuelle layout ser ud. 

ECLI-sagsnummer

Du kan også se sagens ECLI-sagsnummer (European Case Law Identifier sagsnummer), da Domsdatabasens afgørelser er forbundet med den europæiske domsdatabase The European e-Justice Portal. ECLI-sagsnummeret kan bruges til at fremsøge afgørelser på e-Justice portalen.

"Vis referencer" 

Feltet ”Vis referencer” vises ud for dokumenter, hvor man kan klikke sig direkte hen til afgørelsens konklusion.

Kan jeg se oplysninger om sagens appelforløb?

Ankede eller kærede afgørelser fra Højesteret eller landsretterne offentliggøres i Domsdatabasen sammen med de underliggende afgørelser. Du kan se og læse alle de afgørelser som indgår i appelforløbet under banneret ”Oplysning om appel”, der fremgår i bunden af siden.

Hvad er Sambehandling?

Hvis afgørelsen er behandlet i forening med andre sager, vil der være et banner med titlen ”Sambehandling”. Når du klikker på banneret, vil du få vist sagsnumrene på de andre sager, som sagen er behandlet i forening med.

Hvad kan jeg se under "Øvrige sagsoplysninger"?

I dette felt kan du finde oplysninger om, hvorvidt følgende forhold forekommer på sagen. Det angives med ”Ja” eller ”nej”:

  • Dørlukning
  • Løftet ud af småsagsprocessen
  • Anerkendelsespåstand
  • Sagskomplekser

Hvis der er angivet et påstandsbeløb i afgørelsen, vil det fremgå af feltet.

Hvis der er tale om en straffesag, vil du kunne se politiets journalnummer.